Δημόσια Υγεία Στην Πράξη:Παρέμβαση στο κέντρο της Αθήνας με Προσανατολισμό στην Πρόληψη Λοιμωδών Νοσημάτων στον Άξονα Προτεραιότητας 14

                                                                                                                                                 
        
Πληροφοριακό Σύστημα Καταχώρησης Ερωτηματολογίων Αξιολόγησης Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας 

Ερωτηματολόγιο Τελικής Αξιολόγησης της Παρέμβασης
Το παρόν ηλεκτρονικό εργαλείο αποτελεί μέρος του Παραδοτέου που αναφέρεται στην «Εξωτερική Αξιολόγηση της Πράξης» «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ: Παρέμβαση στο κέντρο της Αθήνας  με Προσανατολισμό στην Πρόληψη Λοιμωδών Νοσημάτων και Σημαντικών Παραγόντων Κινδύνου στο Πλαίσιο των Υπηρεσιών ΠΦΥ» ‘‘στον Άξονα Προτεραιότητας  14’’ Εδραίωση της μεταρρύθμισης στο Τομέα Ψυχικής Υγείας,  Ανάπτυξη της Α’θμιας Φροντίδας Υγείας και προάσπιση της Δημόσιας Υγείας του πληθυσμού στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου’’  του Ε.Π. ‘‘Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού’’.
 

 

Το Ολοκληρωμένο αυτό Πληροφοριακό Σύστημα Καταχώρησης Ερωτηματολογίων εκπονήθηκε στο πλαίσιο της Πράξης «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ : Παρέμβαση στο κέντρο της Αθήνας με Προσανατολισμό στην Πρόληψη Λοιμωδών Νοσημάτων και Σημαντικών Παραγόντων Κινδύνου στο Πλαίσιο των Υπηρεσιών ΠΦΥ» που υλοποιήθηκε από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα « Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007 – 2013».

Θα παραμείνει διαθέσιμο καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της Πράξης,  προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη και ταχύτερη καταχώρηση της πρωτογενούς πληροφορίας. Επιπλέον Θα είναι διαθέσιμο για οποιοδήποτε έλεγχο διεξαχθεί από τη Διαχειριστική Αρχή ή άλλο φορέα. Θα τεθεί σε εφαρμογή με την ολοκλήρωση της πρώτης παρέμβασης και θα παραμείνει σε επιχειρησιακή λειτουργία καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης της Εξωτερικής Αξιολόγησης. Με την ολοκλήρωση της Πράξης η συγκεντρωμένη πληροφορία θα εξαχθεί στο σύνολο της και θα επισυναφθεί σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο csv)  στο παραδοτέο με τίτλο «Έκθεση αξιολόγησης της πράξης». Υπάρχουν 18 ερωτήσεις σε αυτό το ερωτηματολόγιο

Σημείωση σχετικά με το προσωπικό απόρρητο
Το ερωτηματολόγιο αυτό είναι ανώνυμο.
Κατά τη συμμετοχή σας στην έρευνα δεν καταγράφεται κανένα στοιχείο που να σας προσδιορίζει, πέραν των στοιχείων που πιθανώς δώσατε ως απάντηση σε κάποια ερώτηση. Αν χρησιμοποιήσατε κουπόνι αναγνώρισης (token) για να έχετε πρόσβαση στη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, σας ενημερώνουμε πως η μόνη πληροφορία που καταγράφουμε για κάθε κουπόνι είναι αν έχει χρησιμοποιηθεί ή όχι. Δηλαδή, το κουπόνι αναγνώρισής σας δεν καταγράφεται μαζί με την απάντησή σας. Συνεπώς είναι αδύνατο να συσχετιστεί η απάντησή σας με το κουπόνι που χρησιμοποιήσατε και κατ' επέκταση με εσάς τον ίδιο.